Dromen

Tanka: Dromen

Foto: Stefan Keller

Zonder mijn dromen

verdwaald in de duisternis

dromen zonder mij

leren sturen met sterren

de dromen zijn mijn kompas

Foto van Stefan Keller